KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017-2018

LĐLĐ HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS THANH PHÚ LONG A Độc lập _ Tự do_ Hạnh phúc

Số : 39 / CĐCS.2017 Thanh Phú Long, ngày 05 tháng 11 năm 2017

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ theo phương hướng hoạt động số 1004/PHCĐ.LĐLĐ huyện Châu Thành ngày 25/10/2017.
Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động thực tế tại đơn vị năm học 2017-2018
BCH.CĐCS Trường TH Thanh Phú Long A đề ra phương hướng hoạt động trong năm học như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 – 2018
1. Tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động
Xây dựng mối quan hệ làm việc với BGH, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Tiếp tục giám sát, kiến nghị thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ chính sách của trung ương và địa phương đối với Cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ).
Giải quyết thỏa đáng các quyền lợi, hợp đồng lao động, việc làm cho CBNGNLĐ, quan tâm đến lao động nữ; tạo nguồn kinh phí giúp cho CBNGNLĐ làm kinh tế gia đình; quan tâm đến con CBNGNLĐ. Làm tốt công tác tương trợ khi đoàn viên khó khăn, đau ốm, hoạn nạn, rủi ro. Thực hiện có hiệu quả kinh phí tương trợ của ngành, trích hỗ trợ kịp thời Hội Cựu Giáo chức cơ sở và quan tâm giúp đỡ nhà giáo, lao động đã nghỉ hưu.
Tham gia cùng với chính quyền thực hiện tốt định mức khoán tự chủ tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/04/2006 của Chính phủ. Thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động và các Nghị định của Chính phủ.
Kết hợp cùng BGH đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm” giai đoạn 2016-2020 trong CBNGNLĐ nhằm không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ, khắc phục những yếu kém, tiêu cực trong ngành.
Kết hợp cùng BGH, tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC (Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập), xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, giám sát, việc thực hiện BHXH, BHYT và BHTN.
Ra quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động Ban TTND trường học theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
2. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách phap luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của ngành về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, tuyên truyền về chủ trương, lộ trình đổi mới của ngành. Tham gia cùng chính quyền thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và các đề án giai đoạn 2016-2020 và 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với việc thực hiện Nghị quyết lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tập trung tuyên truyền, tổ chức Đại hội công đoàn các cấp: Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022; Đại hội VIII Công đoàn huyện, Đại hội X công đoàn tỉnh, tiến đến Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 -2023.
Tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, ngành và công đoàn; tham gia các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017; vận động đội ngũ tham gia thi viết “Thông tin sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An 20/11/2017”.
Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; giám sát tốt việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở của đơn vị.
3. Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành
Kết hợp cùng BGH, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng nền nếp, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo, làm tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn tham gia cùng chính quyền trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục &đào tạo.
Kết hợp cùng BGH, tham gia đẩy mạnh các hoạt động về chuyên môn: dự giờ, thăm lớp; tham gia việc đổi mới thi giáo viên dạy giỏi các cấp; thực hiện có hiệu quả trang web của đơn vị, của ngành; ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học. Phổ biến các đề tài nghiên cứu khoa học, khoa học sư phạm ứng dụng, các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sư phạm có giá trị; làm và sử dụng đồ dùng dạy học, đồ dùng dạy học thông minh; vận động đội ngũ tham gia học tập để nâng cao trình độ.
Cùng với chuyên môn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Xã hội hóa giáo dục”: Phối hợp có hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học; Hội Cựu giáo chức; Ban đại diện cha mẹ học sinh, vai trò của các tổ chức, cá nhân nhiệt huyết, các lực lượng khác trong xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục.
Phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục thực hiện tốt các cuôc vận động “Dân số KHHGĐ; Xanh-Sạch-Đẹp, an toàn vệ sinh lao động; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ”. Đơn vị đạt chuẩn văn hoá-gia đình nhà giáo văn hoá.
Tuyên truyền các các hoạt động xã hội: Vận động đoàn viên và lao động tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực trong ngành; giáo dục phòng chống HIV/AIDS và ma tuý. Vận động CBNGNLĐ hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp “Quỹ vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ hỗ trợ giáo dục khó khăn”, giúp đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,…
Vận động 100% CĐV đóng góp quỹ tấm lòng vàng và các loại quỹ khác do LĐLĐ vận động hoặc phối hợp vận động.
4. Đổi mới tổ chức, nội dung phương thức hoạt động công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh
Củng cố, ổn định hệ thống tổ chức công đoàn sau địa hội. Xây dựng công đoàn vững mạnh, phấn đấu đạt CĐCS vững mạnh .
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn: Đa dạng hoá nội dung, hình thức hoạt động công đoàn, bổ sung hoàn chỉnh các quy chế hoạt động; tham gia quản lý góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dạy và học cũng như chất lượng phục vụ cho nhiệm vụ dạy và học.
Vận động CBNGNLĐ trong đơn vị tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh: tham gia góp ý chi bộ và đảng viên khi được tổ chức Đảng yêu cầu; tham gia đóng góp và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng, phấn đấu trong năm học CĐCS giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú.
5. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động nữ công, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công công đoàn các cấp; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-BCT của Bộ Chính trị trong CBNGNLĐ về công tác phụ nữ; tiếp tục thực hiện Luật Bình đẳng giới (giai đoạn 2016-2020), Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng; Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, công tác chăm sóc SKSS cho nữ CBNGNLĐ, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.
Nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020; tham gia thực hiện tốt 6 mục tiêu Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Giáo dục giai đoạn 2015-2020; thực hiện tốt cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; gắn với nội dung chuẩn mực người phụ nữ ngành Giáo dục trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.
Phối hợp với chuyên môn, quan tâm giới thiệu, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ tham gia vào các chức danh lãnh đạo quản lý, đoàn thể.
Vận động 100% nữ ĐVCĐ tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, và phấn đấu đạt 95% trở lên.
6. Hoạt động đối ngoại, phối hợp
Thực hiện tốt Quy chế thỏa thuận giữa CĐCS với BGH quan tâm đến các hoạt động chăm lo giáo dục.
Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn.
7. Tăng cường công tác kiểm tra
Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động các tổ CĐ.
Kiểm tra chấm điểm, xếp loại các hoạt động của tổ công đoàn và các cuộc vận động.
8. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn
Thực hiện tốt công tác dự toán, thu, chi quyết toán kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn công lập theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Nghị quyết 9c của Tổng Liên đoàn Lao động, LĐLĐ tỉnh Long An về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo yêu cầu mới.
II. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận; ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của CBNGNLĐ.
2. Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ. Trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và cấp có thẩm quyền giải quyết.
3. Thực hiện chức năng của Công đoàn trong tham gia quản lý; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng giám sát và phản biện của công đoàn.
4. Đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
5. Đổi mới hoạt động công đoàn, hướng hoạt động của công đoàn về cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của CBNGNLĐ.
Trên đây là kế hoạch hoạt động công đoàn cơ sở TH Thanh Phú Long A năm học 2017-2018 .
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
– LĐLĐ T (b/c);
– Lưu.

Huỳnh Văn Toàn

Toàn